Łączna liczba wyświetleń

piątek, 10 września 2010

Syrenka w sieci! Konkurs do 5 października!

Konkurs e-warszawiacy, czyli „Syrenka w sieci”

Regulamin konkursu

Warszawa to nie tylko miasto położone w konkretnej przestrzeni geograficznej: na nizinie mazowieckiej, nad Wisłą. W coraz większym stopniu Warszawa to także miasto w przestrzeni wirtualnej. W ślad za nią pojawiają się tam również liczne miejscowości z całego województwa Mazowieckiego. Dzieje się to za sprawą warszawskich i mazowieckich internautów, bloggerów, twórców i użytkowników wirtualnych fotogalerii, grup społecznościowych i forów dyskusyjnych. Miesięcznik „Stolica” uważnie śledzi te przemiany i pragnie docenić najbardziej wyróżniające się strony www. W tegorocznej edycji konkursu „Syrenka w sieci” wybieramy najlepsze, warszawskie i mazowieckie, strony internetowe, blogi, fotoblogi i fora, zwane dalej „Stroną”.
  Nagrodę przyznaje Kapituła w składzie: przedstawiciele zespołu redakcyjnego „Stolicy” oraz zwycięzcy poprzedniej edycji. Kapituła może również przyznać wyróżnienia.
Nagroda będzie przyznawana za strony internetowe obecne w sieci co najmniej od 1 stycznia do 30 września 2010 roku.
Pisemne zgłoszenie Strony do konkursu wraz z uzasadnieniem nie dłuższym niż jedna strona maszynopisu należy przesłać na adres promocja@warszawa-stolica.pl lub pocztą na adres redakcji „Stolicy”: 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 8 lok. 23, do 30 września (decyduje data stempla pocztowego lub wysłania e-maila) z dopiskiem „Nagroda – e-warszawiacy”.

Zgłoszenia Stron do konkursu mogą być składane zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne.
Ograniczenia:
a)      do konkursu nie będą przyjmowane Strony o charakterze komercyjnym i politycznym,
b)      do konkursu nie będą przyjmowane Strony tworzone przez profesjonalne firmy informatyczne. W uzasadnionych przypadkach Kapituła uznając wykonanie strony przez profesjonalną firmę informatyczną za element będący jedynie formą, a nie treścią strony, może odstąpić od tej zasady, pod warunkiem podjęcia jednogłośnej zgody Kapituły na takie odstępstwo,
c)      w konkursie nie mogą brać udziału Strony, których Twórcami są aktualni członkowie Kapituły.
Przyznając Nagrodę, Kapituła będzie brała pod uwagę różne aspekty Strony zgłoszonej do konkursu, przede wszystkim:
·         zawartość merytoryczną,
·         projekt graficzny,
·         twórczą prezentację Warszawy lub innych miejscowości czy regionów województwa Mazowieckiego,
·         ogólne wrażenie estetyczne.
Zasady wyłaniania zwycięzców:
a)      spośród otrzymanych zgłoszeń drogą jawnego głosowania Kapituła wybierze dziesięć Stron nominowanych do Nagrody „Stolicy”,
b)      lista nominowanych Stron zostanie ogłoszona w listopadowym numerze „Stolicy” 2010 roku,
c)      Kapituła może przyznać główną Nagrodę jednemu lub kilku Twórcom Strony, wyłonionym spośród Nominowanych.
Nagrodzeni poza pamiątkowymi dyplomami uzyskają również prawo do publikacji na łamach „Stolicy” całostronicowego artykułu promującego ich Stronę.

Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2010 roku. Dane szczegółowe dotyczące uroczystości wręczenia nagród – dokładna data, godzina i miejsce – będą podane na stronie www.warszawa-stolica.pl.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez Redakcję.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz